http://www.bbc.co.uk/news/technolog…

WHHHYYYYYY?????