It's Monday. A typical Monday. ETA: It's totally 'gird.'