I just realized it mayyyyyyyyyyyyyyyyyy be weird to hit “star” on people’s kink/fetish comments on the sextalk post. I’m not creeping, I swear, just validating!