All hail the era of the total elimination of Drama Llamas! On behalf of The Queen I release the Batllama, which will fight drama llamas and keep Groupthink safe.

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

BATLLAMAAAAAAAAAAA!!!