Fun post to lift up your mood!

Cats be inside!โš›โ˜…โšฐโšฑโ˜ โšฐโšฑโ˜ โ˜ฃโ˜ขโš โšกโšฐโšฑโ˜ โ˜ฏโ˜‚โ˜โ›†โ˜”โ˜€โ˜ผโ˜ฏโ˜ƒโ›„โ›‡โ˜€โ˜ผโ˜‚โ˜โ›†โ˜”โ™โ˜€โ˜ผโ˜พโ˜ฝโœ”โ™€โ˜ฎโšโš•โ˜ฎโšโ˜ฃโ˜ขโš โšกโ˜ธโ˜ฌโ˜ฎโšโ˜ฃโ˜ขโš โšกโ˜ธโ˜ฌโ˜ฎโšโš•โ˜ƒโ›„โ›‡โ˜‚โ˜โ›†โ˜”

Welcome to Caturday! Theme - funny .GIFs!

Welcome to Caturday! Theme - funny .GIFs!โ˜บโ˜บโ˜บโ˜บโ˜บโ˜€โ˜ผโ˜€โ˜ผโ˜‚โ˜โ›†โ˜”โ˜ƒโ›„โ›‡โ™โ˜Žโ˜ธโ˜ฌโ˜ฎโšโ„ขโ™ชโ™ซโ™ฌโ™ญโ™†โ™‹โ™‘โ™’โ™€โ™†โ™‹โ™‘โ™’

There used to be a Storify embed here, but Storify doesnโ€™t exist anymore :(

[<a href="

There used to be a Storify embed here, but Storify doesnโ€™t exist anymore :(

" target="_blank">View the story "Caturday!-Fun Edition!" on Storify</a>]